Photos and video with hashtag #portland

#portland

  • 7.5M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- . زندگی مانند یک جادوگر، یعنی شما هر آنچه میخواهید بدست آورید را از درون، و از لایه های عمیق تر وجود خود، و بر اساس شناخت عمیق تر خود از قوانین جهان و حقیقتی که در این لحظه در آن هستید، بدست آورده و سپس آنرا در مقابل خود ظاهر نمایید. یک قدرت نامحدودی که از دید همه، کارهای او مانند کارهای یک جادوگر میماند، با چشم روی هم گذاشتنی، در تمام جهان اثر میگذارد و عمیقا این را فهمیده است که هر آنچه در زندگی و در مقابل چشمانش رخ میدهد، توسط درونش کنترل میشود. او حتی یک درصد هم به این موضوع شک ندارد ! اصلا به وجود جهانی در بیرون از خود باوری ندارد ! بلکه جهان درون را مقدم بر هر چیز دیگری میداند و دقیقا به همین علت است که مانند یک جادوگر زندگی میکند. . . در حالیکه مردم عادی، بسیار غرق در جهان فیزیکی و نسبت به سختی ها بسیار واکنش پذیر هستند، (البته اگر الان باز گیر ندید که چرا نگاه از بالا داری و میگویی مردم عادی)😩. . Gus Van Sant - Paranoid Park #2007 #gusvansant #paranoid #park #blakenelson #portland #oregon #skateboard #skate #sea #walking #back #cinema #masterpiece #nature #green #blue
- . زندگی مانند یک جادوگر، یعنی شما هر آنچه میخواهید بدست آورید را از درون، و از لایه های عمیق تر وجود خود، و بر اساس شناخت عمیق تر خود از قوانین جهان و حقیقتی که در این لحظه در آن هستید، بدست آورده و سپس آنرا در مقابل خود ظاهر نمایید. یک قدرت نامحدودی که از دید همه، کارهای او مانند کارهای یک جادوگر میماند، با چشم روی هم گذاشتنی، در تمام جهان اثر میگذارد و عمیقا این را فهمیده است که هر آنچه در زندگی و در مقابل چشمانش رخ میدهد، توسط درونش کنترل میشود. او حتی یک درصد هم به این موضوع شک ندارد ! اصلا به وجود جهانی در بیرون از خود باوری ندارد ! بلکه جهان درون را مقدم بر هر چیز دیگری میداند و دقیقا به همین علت است که مانند یک جادوگر زندگی میکند. . . در حالیکه مردم عادی، بسیار غرق در جهان فیزیکی و نسبت به سختی ها بسیار واکنش پذیر هستند، (البته اگر الان باز گیر ندید که چرا نگاه از بالا داری و میگویی مردم عادی)😩. . Gus Van Sant - Paranoid Park #2007 #gusvansant #paranoid #park #blakenelson #portland #oregon #skateboard #skate #sea #walking #back #cinema #masterpiece #nature #green #blue
- . زندگی مانند یک جادوگر، یعنی شما هر آنچه میخواهید بدست آورید را از درون، و از لایه های عمیق تر وجود خود، و بر اساس شناخت عمیق تر خود از قوانین جهان و حقیقتی که در این لحظه در آن هستید، بدست آورده و سپس آنرا در مقابل خود ظاهر نمایید. یک قدرت نامحدودی که از دید همه، کارهای او مانند کارهای یک جادوگر میماند، با چشم روی هم گذاشتنی، در تمام جهان اثر میگذارد و عمیقا این را فهمیده است که هر آنچه در زندگی و در مقابل چشمانش رخ میدهد، توسط درونش کنترل میشود. او حتی یک درصد هم به این موضوع شک ندارد ! اصلا به وجود جهانی در بیرون از خود باوری ندارد ! بلکه جهان درون را مقدم بر هر چیز دیگری میداند و دقیقا به همین علت است که مانند یک جادوگر زندگی میکند. . . در حالیکه مردم عادی، بسیار غرق در جهان فیزیکی و نسبت به سختی ها بسیار واکنش پذیر هستند، (البته اگر الان باز گیر ندید که چرا نگاه از بالا داری و میگویی مردم عادی)😩. . Gus Van Sant - Paranoid Park #2007 #gusvansant #paranoid #park #blakenelson #portland #oregon #skateboard #skate #sea #walking #back #cinema #masterpiece #nature #green #blue
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach   #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach   #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach   #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- 💵🔥$50 LYFT CODE : thiso💵🔥 . ☞$20 OFF UBER New Customers Use code : hexasb1kue . >>Link for easy entry in bio💯<< . 💵😍Sign up to be a LYFT driver and get a $2000 bonus after approval for driver and complete 135 rides in 60 days, use code GAMES OR https://www.lyft.com/drivers/JACOB35540 Promo is valid for 14 days after application. >> Share with friends and have never ending free rides #uber #lyft #ubercode #lyftcode #saturdaynight #fridaynight #promocode #houston #tampabay #uberpromocode #lyftpromocode #lasvegas #phoenix #daytonabeach  #uberpromo #ubercodes #austin #lyftcodes #champaign #boston #washingtondc #portland #denver #flagstaff #lyftcredit #lyftpromo #freelyftride
- Portland Japanese Garden architecture. #dsktrips⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #earthpix #travelpics #wanderlust #travelstoke #optoutside #rei1440project #liveauthentic #natgeotravel #moodygrams #artvisuals #ourplanetdaily #exploretocreate #earth #discoverlandscape #instagood #wildernessculture #stayandwander #travelgrams #ourplanetdaily #outdoorfolk #livingoutdoor #forgeyourownpath #agameoftones #portland #exploreoregon #pnwonderland #japanesegarden #portlandadventures #zen
- Portland Japanese Garden architecture. #dsktrips⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #earthpix #travelpics #wanderlust #travelstoke #optoutside #rei1440project #liveauthentic #natgeotravel #moodygrams #artvisuals #ourplanetdaily #exploretocreate #earth #discoverlandscape #instagood #wildernessculture #stayandwander #travelgrams #ourplanetdaily #outdoorfolk #livingoutdoor #forgeyourownpath #agameoftones #portland #exploreoregon #pnwonderland #japanesegarden #portlandadventures #zen

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.